آنتاگونیسم و سینرژیسم چیست؟


: 13900

آنتاگونیسم و سینرژیسم چیست؟

گاهی اوقات جذب یک عنصر غذایی مانع جذب بعضی عناصر دیگر می گردد، این پدیده را آنتاگونیسم یا رقابت کنندگی گویند. چنانچه افزایش غلظت یک عنصر با کاهش غلظت عنصر دیگر همراه باشد این دو عنصر نسبت به هم ناسازگارند. 

🔸 همچنین گاهی ملاحظه می شود که جذب یک عنصر غذایی توسط گیاه باعث تشدید و افزایش شدت جذب یک یا چند عنصر غذایی دیگر می گردد ، به این پدیده سینرژیسم یا تشدید کنندگی گویند.

✔ بعنوان مثال:

 غلظت بالای کلسیم، جذب بر ، آهن و منیزیم 
غلظت بالای پتاسیم، جذب منیزیم
غلظت بالای نیتروژن، جذب مس 
 غلظت بالای مس، جذب آهن 
را کاهش می دهد.

👌 کاربرد پتاسیم باعث افزایش جذب منگنز و آهن 
👌 کاربرد فسفر باعث افزایش جذب منیزیم 
👌 کاربرد نیتروژن باعث افزایش جذب مولیبدن و منیزیم می شود.